Részletes adatkezelési tájékoztató


Mi a célja ezen adatkezelési tájékoztatónak?
Az adatvédelem rendkívül fontos számunkra, és szeretnénk átláthatóságot biztosítani azzal kapcsolatban, hogy hogyan gyűjtjük a személyes adatait és hogyan dolgozunk azokkal. Kérjük, olvassa el ezt a tájékoztatót, és amennyiben bármiféle kérdése van, fordulj hozzám bizalommal!
A jelen tájékoztató célja, hogy Bakó-Artmüller Ágnes egyéni vállalkozó (kisadózó), a továbbiakban Adatkezelő, az érintetteket, így különösen az Ügyfeleket, érdeklődőket az adatkezelés megkezdése előtt egyértelműen és részletesen tájékoztassa a személyes adatok kezelésével kapcsolatos minden tényről. A tájékoztató információt ad az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, a kezelendő adatok köréről, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosultak személyéről, az adatkezelés időtartamáról, az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogairól és jogorvoslati lehetőségeiről a hatályos vonatkozó hazai jogszabályok és az EU GDPR rendelete rendelkezéseinek megfelelően.
Honnan származnak az adatok?
https://artmuller.hu
https://www.facebook.com/ArtmullerAgnes

Milyen adatokat kezelnek?
Általánosságban az Ön személyes adatait az alábbiak érdekében kezeljük:
- az adatok az Ön által igénybe vett szolgáltatás vagy termék megrendelés biztosításához szükségesek
- az adatokra az Ön felhasználói élményének javítása érdekében van szükség
- Ön hozzájárult az adatai gyűjtéséhez és felhasználásához.
Az általunk végzett adatkezelés lehet önkéntes, azaz az Ön hozzájárulásán alapuló vagy kötelező, azaz jogszabály által előírt.
Általánosságban az alábbi célok és jogalap alapján végzünk adatkezelést:
- az Önnel kötött szerződés teljesítése, az Önnek nyújtott szolgáltatás, vagy megrendelt termék nyújtása
- a jogszabályok által a számunkra előírt kötelezettségek teljesítése
- az Ön előzetes, önkéntes, kifejezett és teljes körű tájékoztatáson alapuló hozzájárulása.
Általánosságban az alábbi forrásból származó személyes adatokat kezelünk:
- az Ön által megadott adatok
- a szolgáltatás nyújtása, termék vásárlása, megrendelése során a birtokunkba került adatok.
Az általunk kezelt adatok körére, az adatkezelés céljára és jogalapjára vonatkozó részletes információt a könnyebb áttekinthetőség érdekében - az egyes adatkezelési célok szerinti bontásban - a tájékoztató végén található táblázatban találja.

Mennyi ideig kezelik az adataimat?
Személyes adatait kizárólag jogszerű célokból, az ezen célok megvalósításához szükséges ideig kezeljük. Ha a továbbiakban már nincs szükségünk a személyes adataira, azokat biztonságos módon töröljük.
Általánosságban az Ön személyes adatait az alábbi ideig kezeljük:
- jogszabályban meghatározott ideig
- a cél megvalósulásig
- az Ön által adott hozzájárulás visszavonásáig.
Az általunk kezelt adatok adatkezelési időtartamára vonatkozó részletes információt a könnyebb áttekinthetőség érdekében - az egyes adatkezelési célok szerinti bontásban - a tájékoztató végén található táblázatban találja.

ADATKEZELŐ


Ki kezeli az adataimat és kikkel osztják meg azokat?
Az Ön személyes adatait kizárólag Bakó-Artmüller Ágnes egyéni vállalkozó (kisadózó) kezeli adatkezelőként.
Részletes adataim:
- Név: Bakó-Artmüller Ágnes egyéni vállalkozó
- Székhely: 2051 Biatorbágy, Ferenc utca 32.
- Adószám: 69334122-1-33 (kisadózó)
- Nyilvántartási szám: 53032072


ADATFELDOLGOZÓ PARTNEREINK
A vonatkozó jogszabályok ellenkező rendelkezése hiányában az Ön személyes adatait harmadik felekkel nem osztjuk meg, kizárólag adatfeldolgozóinknak adjuk át a velük történő szerződéskötést követően. Minden ilyen esetben gondoskodunk arról, hogy az adott adatfeldolgozó megfelelő műszaki és szervezeti intézkedést alkalmazzon az adatok biztonságának megőrzésére.

Adatfeldolgozó             Elérhetőség                          Cím                                  Adatfeldolgozó
                                                                                                                           adatkezeléssel összefüggő
                                                                                                                                    tevékenysége

ETL Consulting                    +36 1 487 0949               1016 Budapest,         Könyvelési feladatok ellátását segítik
Mo. Kft.                                                                              Derék utca 2.                       a vállalkozás számára

PayPal (Europe)              https://www.paypal.com    22-24 Boulevard Royal      Az Adatkezelők PayPal számlájá-
S.à r.l. et Cie, S.C.A.                                                      L-2449 Luxembourg          nak kezelése, bankszámla hasz-
                                                                                                                                      nálat során igénybe vett
                                                                                                                                      tevékenység.

Webnode AG                   support@webnode.com     Gartenstrasse 3,                A webáruház működtetése
azonosító:                                                                        6304 Zug Switzerland       során a megrendelések 
CH-170.3.036.124-0                                                                                                     rögzítése.

Fenti adatfeldolgozókon kívül más harmadik személlyel nem osztom meg az Ön adatait.

ADATVÉDELEM, ADATBIZTONSÁG

Hogyan védik az adataimat?
Az Adatkezelő
- az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a véletlen vagy jogellenes megsemmisítés, elvesztés, megváltoztatás, sérülés, jogosulatlan nyilvánosságra hozatal vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférés ellen
- a személyes adatokat bizalmas adatként minősíti és kezeli, az esetleges munkavállalókkal a személyes adatok kezelésére vonatkozóan titoktartási kötelezettséget ír elő,
- az informatikai rendszereket tűzfallal védi, és vírusvédelemmel látja el,
- az elektronikus adatfeldolgozást, nyilvántartást számítógépes program útján végzi, amely megfelel az adatbiztonság követelményeinek. A program biztosítja, hogy az adatokhoz csak célhoz kötötten, ellenőrzött körülmények között csak azon személyek férjenek hozzá, akiknek a feladataik ellátása érdekében erre szükségük van,
- a személyes adatok védelme érdekében gondoskodik az elektronikus úton folytatott bejövő és kimenő kommunikáció ellenőrzéséről,
- biztosítja az adatok és az azokat hordozó eszközök, iratok megfelelő fizikai védelmét.

ÉRINTETTEK ADATVÉDELMI JOGAI

Milyen adatvédelmi jogok illetik meg Önt?
Fontos számunkra, hogy Ön tisztában legyen az adatvédelmi jogaival. Ennek érdekében az alábbiakban igyekszünk felsorolni, hogy milyen adatvédelmi jogokkal élhet a ránk bízott adataival kapcsolatban.

AZ ÉRINTETT JOGAIRÓL
E fejezetben az áttekinthetőség és átláthatóság kedvéért röviden összefoglaljuk az érintett jogait.
Előzetes tájékozódáshoz való jog
Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezeléssel összefüggő tényekről és információkról az adatkezelés megkezdését megelőzően tömören, átláthatóan, érthetően, könnyen hozzáférhetően tájékoztatást kapjon. Jelen tájékoztató mellett az alábbi elérhetőségen kérhet további információt: artmuller.agnes@gmail.com
Az érintett hozzáférési joga
Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a Rendeletben meghatározott kapcsolódó információkhoz hozzáférést kapjon. Ezt megkérheti artmuller.agnes@gmail.com email címen.
A helyesbítéshez való jog
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok -egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő-kiegészítését az artmuller.agnes@gmail.com email címen.
A törléshez való jog ("az elfeledtetéshez való jog")
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha a Rendeletben meghatározott indokok valamelyike fennáll.
Az adatkezelés korlátozásához való jog
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha a rendeletben meghatározott feltételek teljesülnek. A korlátozáshoz való jogát minden érintett a következő email-címen érvényesítheti: artmuller.agnes@gmail.com.
A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség társul.
Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az Adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.
Az adathordozhatósághoz való jog
A Rendeletben írt feltételekkel az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik Adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az Adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta.
Az adatokat az Adatkezelő minden esetben txt, vagy csv formátumban adja át az érintettnek, vagy az érintett által igényelt adatkezelőnek. Az adatkezelő kiköti, hogy átadott adatok további biztonságáért nem felel az átadást követően. Az adathordozhatósághoz való jogát az érintett a következő elérhetőségen érvényesítheti: artmuller.agnes@gmail.com
A tiltakozáshoz való jog
Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak használata ellen - jogos érdeken, illetve közhatalmi jogosítványon mint jogalapokon alapuló adatkezelések ellen.

PANASZKEZELÉS
Hová fordulhatok kérdésemmel, panaszommal, kifogásommal?
Ha bármilyen kérdése, aggodalma vagy panasza merül fel a jelen adatvédelmi tájékoztatással vagy az adatai általunk történő kezelésével kapcsolatban, forduljon bizalommal hozzánk a következő elérhetőségeken:
Név: Bakó-Artmüller Ágnes
Cím: 2051 Biatorbágy, Ferenc utca 32.
Email: artmuller.agnes@gmail.com
Megkeresésére igyekszünk a legjobb tudásunk szerint, a lehető leggyorsabban, de legfeljebb 14 napon belül válaszolni. Amennyiben Ön az adatai kezelése ellen tiltakozik, akkor válaszunkat 3 napon belül küldjük meg Önnek. Személyes adatai kezeléséért Bakó-Artmüller Ágnes egyéni vállalkozó felel, a működésünkre vonatkozó valamennyi szabály, így az adatvédelmi jogszabályok betartása mellett.
Ha panaszt tett, és nem elégedett a válaszunkkal vagy kérését elutasítottuk vagy úgy érzi, hogy az Ön adatvédelmi jogai egyéb módon megsértésre kerültek, panaszával, kérésével az alábbi helyekhez fordulhat:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: +36 (1)391-1400
URL: https://naih.hu
E-mail: ugyfelszolgalat@naih valamint az Ön lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti bíróságon.

A COOKIE-K HASZNÁLATÁVAL KAPCSOLATOS TÁJÉKOZTATÁS
Mi az a cookie?
Az Adatkezelő a honlap látogatása során úgynevezett cookie-kat (sütiket) használ. A cookie betűből és számokból álló információcsomag, amit honlapunk az Ön böngészőjének küld el azzal a céllal, hogy elmentse bizonyos beállításait, megkönnyítse a honlapunk használatát és közreműködik abban, hogy néhány releváns, statisztikai jellegű információt gyűjtsünk a látogatóinkról. A cookie-k (sütik) nem tartalmaznak személyes információkat, és nem alkalmasak az egyéni felhasználó azonosítására. A cookie-k (sütik) gyakran olyan egyéni azonosítót tartalmaznak - egy titkos, véletlenül generált számsort - amelyet az Ön eszköze tárol. Néhány cookie (süti) a honlap bezárása után megszűnik, néhány pedig hosszabb időre tárolásra kerül számítógépén.
Cookie-k (Sütik) kezelése
A sütik feladata információkat gyűjteni a látogatókról és eszközeikről; megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek pl. online tranzakciók igénybevételekor, így nem kell újra begépelni őket; megkönnyítik a weboldal használatát; minőségi felhasználói élményt biztosítanak. A testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el, és a későbbi látogatás során ezt olvassa vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.
A cookie-k jogszabályi háttere és jogalapja
Az adatkezelés hátterét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezései jelentik. Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával összhangban az Ön hozzájárulása.
A cookie-k fajtái
Google Analytics cookie: Harmadik fél által elhelyezett cookie-k (analitika): A Google Analytics a Google elemző eszköze, amely abban segít a weboldalak és alkalmazások tulajdonosainak, hogy pontosabb képet kapjanak látogatóik tevékenységeiről. A szolgáltatás cookie-kat használhat, hogy információkat gyűjtsön és jelentést készítsen a weboldal használatára vonatkozó statisztikai adatokból anélkül, hogy egyénileg azonosítaná a látogatókat a Google számára. A Google Analytics által használt fő cookie a "__ga" cookie. A webhelyhasználati statisztikai adatokból készülő jelentések mellett a Google Analytics - az előbbiekben ismertetett néhány hirdetési cookie-val együtt - felhasználható arra is, hogy relevánsabb hirdetéseket jelenítsünk meg a Google-termékekben (például a Google Keresésben) és szerte az interneten. Az adatot a honlap fejlesztésének és a felhasználói élmény javításának céljával használja fel. Ezen sütik szintén lejáratukig a látogató számítógépén vagy böngészésre használt más eszközén, annak böngészőjében maradnak, illetve amíg a látogató nem törli őket.
A működéshez szigorúan szükséges cookie-k: Ezek a cookie-k a weboldal használatához nélkülözhetetlenek, és lehetővé teszik a weboldal alapvető funkcióinak használatát. Ezek hiányában az oldal számos funkciója nem lesz elérhető az Ön számára. Ezen típusú cookie-k élettartama kizárólag a munkamenet idejére korlátozódik.
A felhasználói élmény javítását szolgáló cookie-k: Ezek a cookie-k információkat gyűjtenek a felhasználó weboldalhasználatáról, például, hogy mely oldalakat látogatja leggyakrabban, vagy milyen hibaüzenetet kap a weboldalról. Ezek a cookie-k nem gyűjtenek a látogatót azonosító információkat, vagyis teljesen általános, névtelen információkkal dolgoznak. Az ezekből nyert adatokat a weboldal teljesítményének javítására használjuk. Ezen típusú cookie-k élettartama kizárólag a munkamenet idejére korlátozódik.
Feltétlenül szükséges, munkamenet (session) cookie-k: Ezek a sütik a látogató tartózkodási helyét, a böngésző nyelvét, a fizetés pénznemét tárolják, élettartamuk a böngésző bezárása, vagy maximum 2 óra. Ezen sütik célja, hogy a látogatók maradéktalanul és zökkenőmentesen böngészhessék a weboldalt, használhassák annak funkcióit, és az ott elérhető szolgáltatásokat. Az ilyen típusú sütik érvényességi ideje a munkamenet (böngészés) befejezéséig tart, a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépről, illetve a böngészésre használt más eszközről.
Facebook pixel (Facebook cookie): A Facebook-képpont olyan kód, amelynek a segítségével a honlapon jelentés készül a konverziókról, célközönségek állíthatók össze, és az oldal tulajdonosa részletes elemzési adatokat kap a látogatók honlap-használatáról. A Facebook remarketing pixel követőkód segítségével a weboldal látogatóinak személyre szabott ajánlatokat, hirdetéseket jeleníthet meg a Facebook felületén. A Facebook remarketing lista nem alkalmas személyazonosításra. A Facebook Pixellel / Facebook-képponttal kapcsolatosan további információt itt találhat: https://www.facebook.com/business/help/651294705016616
A cookie-k használata
Az Adatkezelő által üzemeltetett weboldalak html kódja webanalitikai mérések céljából független, külső szerverről érkező és külső szerverre mutató hivatkozásokat tartalmazhat. A mérés kiterjed a konverziók követésére is. A webanalitikai szolgáltató személyes adatokat nem, csak a böngészéssel kapcsolatos, az egyes egyének beazonosítására nem alkalmas adatokat kezel. Jelenleg a webanalitikai szolgáltatásokat a Google Inc. végzi (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043), a Google Analytics szolgáltatás keretében, valamint a Facebook.
Az Adatkezelő a Facebook és a Google AdWords hirdetési rendszerein keresztül ún. remarketing hirdetéseket futtathat. Ezek a szolgáltatók cookie-k, webes jelzők és hasonló technológiák használatával gyűjthetnek vagy kaphatnak adatokat az Adatkezelő weboldaláról és egyéb internetes helyekről. Ezeknek az adatoknak a felhasználásával mérési szolgáltatásokat nyújtanak, illetve hirdetéseket tesznek célzottá. Az így célzott hirdetések a Facebook és a Google partnerhálózatában szereplő további weboldalakon jelenhetnek meg. A remarketing listák a látogató személyes adatait nem tartalmazzák, személyazonosításra nem alkalmasak.
Hogyan tudom beállítani a Cookie-kat?
A cookie-k használatát a felhasználó saját számítógépéről törölni tudja, illetve a böngészőjében eleve megtilthatja alkalmazásukat.
A legtöbb böngésző menüsorában található "Segítség" funkció, tájékoztatást nyújt arra vonatkozóan, hogy a böngészőben
- hogyan lehet letiltani a cookie-kat,
- hogyan fogadjon el új cookie-kat, vagy
- hogyan adjon utasítást böngészőjének arra, hogy új cookie-t állítson be, vagy
- hogyan kapcsoljon ki egyéb cookie-kat.
Ezek a lehetőségek böngészőtől függően, de jellemzően a Beállítások / Adatvédelem menüpontban tehetők meg.
Bakó-Artmüller Ágnes egyéni vállalkozó (kisadózó) által üzemeltetett honlapokon, oldalakon használt cookie-k nem okoznak kárt a Felhasználó számítógépében és nem tartalmaznak vírust. A naplózott adatokat a rendszer - az utolsó látogatás dátumának kivételével, amelyet automatikusan felülír - a naplózás időpontjától számított 6 hónapig tárolja.
További információ a Google és a Facebok adatvédelmi irányelveiről az alábbi elérhetőségeken olvasható: https://www.google.com/privacy.html és https://www.facebook.com/about/privacy/
Amennyiben Ön nem fogadja el a cookie-k használatát, akkor bizonyos funkciók nem lesznek elérhetőek az Ön számára. A cookie-k törléséről bővebb tájékoztatást az alábbi linkeken találhat:
Internet Explorer: https://windows.microsoft.com/en-us/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11
Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer
Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en

KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE (Milyen személyes adatokat kezelnek?)
Adattípus: Kapcsolatfelvétel, ajánlatkérés során 
Kezelt személyes adatok köre: Név, telefonszám, email
Az adatok összegyűjtésének módja és esetleges továbbítása: Érintett önkéntes adatszolgáltatása és hozzájárulása ezen adatok kezeléséhez bármilyen kapcsolatfelvételi módon, például telefon, e-mail, Facebook üzenet, Skype, személyes találkozás stb.
Az adatkezelés célja: Az információkat az Adatkezelő a felmerült kérdések megválaszolására és a rájuk bízott feladatok elvégzésére használja. A Honlap látogatható személyes adatok megadása nélkül is.
Az adatkezelés időtartama: A szerződés, megállapodás szerint.
Az adatkezelés jogalapja: jogos érdek

Adattípus: Megrendelés során megismert és kezelt adatok
Kezelt személyes adatok köre: Vezetéknév, keresztnév, cégnév, számlázási cím (irsz., város, közterület, házszám, emelet, ajtó), postázási cím (irsz., város, közterület, házszám, emelet, ajtó), e-mail cím, telefonszám, választott termék, megjegyzés mezőbe beírt információk, az oldalon végzett vásárlások adatai (részletes kosártartalom: termék megnevezése és termékkódja,leírása, darabszáma, egységára, mennyisége, mértékegysége, fotója).
Az adatok összegyűjtésének módja és esetleges továbbítása: érintett önkéntes adatszolgáltatása és hozzájárulása ezen adatok kezeléséhez.
Az adat címzettjei lehetnek: futárszolgálat, MPL postaszolgálat a teljesítéshez, könyvelő adatfeldolgozási célból.
Az adatkezelés célja: az Adatkezelők jogi, közigazgatási, szerződéses kötelezettségeinek teljesítése végett. Például: számla kiállítása, elküldése, a NAV részére szükséges nyilvántartások elkészítése, szerződés teljesítése. A szerződés előkészítése, annak megkötése, szerződés teljesítése és figyelemmel kísérése, ennek körében kapcsolattartás az érintettel, szolgáltatás minőségének javítása
Az adatkezelés időtartama: Tájékoztatjuk arról, hogy amennyiben a megrendelés során számla bizonylatolási kötelezettség, jogszabályi kötelezettség keletkezett, de Ön a számla kiállításához adott hozzájárulását visszavonja, az Adatkezelő az Infotv. 6. § (5) bekezdés a) pontja alapján jogosult a számla kiállítása során megismert személyes adatait 8 évig megőrizni. Amennyiben Ön eláll a megrendeléstől, a megrendelés adatait töröljük rendszerünkből, ahogy az elállási szándék tudomásunkra jutott.
Az adatkezelés jogalapja: bizonylatolási kötelezettség, jogszabályi kötelezettség

Adattípus: Számlázás során megismert és kezelt adatok
Kezelt személyes adatok köre: Vezetéknév, keresztnév, számlázási cím (irsz., város, közterület, házszám, emelet, ajtó), postázási cím (irsz., város, közterület, házszám, emelet, ajtó), bankszámla szám, e-mail cím, telefonszám, választott termék, megjegyzés mezőbe beírt információk, felhasználónév, jelszó
Az adatok összegyűjtésének módja és esetleges továbbítása: érintett önkéntes adatszolgáltatása és hozzájárulása ezen adatok kezeléséhez.
Az adat címzettjei: könyvelő, CRM rendszer adatfeldolgozási célból
Az adatkezelés célja: a jogszabályoknak megfelelő számla kiállítása, és a számviteli bizonylatmegőrzési kötelezettség teljesítése. Az Sztv. 169. § 1-2. bekezdése alapján a gazdasági társaságoknak a könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot meg kell őrizniük.
Az adatkezelés időtartama: a kiállított számlákat Sztv. 169. § 2. bekezdése alapján a számla kiállításától számított 8 évig meg kell őrizni. Tájékoztatjuk arról, hogy amennyiben a számla kiállításához adott hozzájárulás át visszavonja, az Adatkezelő az Infotv. 6. § (5) bekezdés a) pontja alapján jogosult a számla kiállítása során megismert személyes adatait 8 évig megőrizni.
Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés hátterét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) és a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Sztv.) rendelkezései jelentik.
Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával összhangban az Ön hozzájárulása, valamint - hozzájárulása visszavonása esetén - az Infotv. 6 § (5) bekezdése a) pontja alapján az Adatkezelőt terhelő, Sztv -ben megfogalmazott jogi kötelezettség teljesítése.

Adattípus: A weboldalak használata során statisztikai programok által gyűjtött és kezelt adatok
Kezelt személyes adatok köre: a Honlap látogatottsági adatait a Google Analytics és a Facebook szolgáltatás igénybe vételével mérik az Adatkezelők. A szolgáltatás során webanalitikai információk kerülnek továbbításra. A továbbított adatok az érintett azonosítására nem alkalmasak. A Google adatvédelmi irányelveiről bővebb információ itt olvasható: https://support.google.com/ana lytics/answer/2700409. A Facebook-képpont olyan kód, amelynek a segítségével a honlapon jelentés készül a konverziókról, célközönségek állíthatók össze, és az oldal tulajdonosa részletes elemzési adatokat kap a látogatók honlap használatáról. A Facebook remarketing pixel követőkód segítségével a weboldal látogatóinak személyre szabott ajánlatokat, hirdetéseket jeleníthet meg a Facebook felületén. A Facebook remarketing lista nem alkalmas személyazonosításra. A Facebook Pixellel / Facebook - képponttal kapcsolatosan további információt itt találhat: https://www.facebook.com/busi ness/help/651294705016616 Minden adat, melyet a Google Analytics és a Facebook gyűjt.
Az adatok összegyűjtésének módja és esetleges továbbítása: az így megszerzett adatok által fejleszteni a weboldalakat, a szolgáltatásokat, valamint a weboldal látogatóinak személyre szabott ajánlatokat, hirdetéseket megjeleníteni a Facebook felületén.
Az adatkezelés célja: a Honlap meglátogatásakor felugró ablakban a látogató jóváhagyhatja a külső szolgáltatók által használt cookie-kat, vagy lehetősége van azokat letiltani. A Honlap alapbeállítása az, hogy nem használ semmilyen cookie-t addig, amíg a látogató ezeket, vagy ezek egy részét nem engedélyezi. Amennyiben a látogató jóváhagyja, a külső programok továbbítják a fent részletezett adatokat. Amennyiben a látogató a későbbiekben szeretné visszavonni a cookie -kal kapcsolatos jóváhagyását, ezt a következőképp teheti meg: 1. lépés: Törli a böngészőjébe n a cookie - kat, ehhez segítséget az alábbi oldalakon találhat:  Internet Explorer: htt p://windows. microsoft.com /en - us/internet - explorer/delet e-managecookies#ie=ie -11  Firefox: https ://support.mo zilla.org/enUS/kb/cookies -informationwebsitesstore-onyourcomputer  Chrome: https ://support.go ogle.com/chro me/answer/9 5647?hl=en 2. lépés: Betölti a weboldalt, ahol az ismét felugró ablakban letiltja a cookie-k használatát.
Az adatkezelés időtartama: a szolgáltatások használatának végéig. 
Az adatkezelés jogalapja: önkéntes hozzájárulás

Adattípus: Cookie-k alapján megismert és kezelt adatok
Kezelt személyes adatok köre: a Honlap meglátogatásakor felugró ablakban a látogató jóváhagyhatja a külső szolgáltatók által használt cookie-kat, vagy lehetősége van azokat letiltani. A Honlap alapbeállítása az, hogy nem használ semmilyen cookie-t addig, amíg a látogató ezeket, vagy ezek egy részét nem engedélyezi. Amennyiben a látogató jóváhagyja, a külső programok továbbítják a fent részletezett adatokat. Amennyiben a látogató a későbbiekben szeretné visszavonni a cookie-kal kapcsolatos jóváhagyását, ezt a következőképp teheti meg: 3. lépés: Törli a böngészőjében a cookiekat, ehhez segítséget az alábbi oldalakon találhat:  Internet Explorer: https://windows .microsoft.com/enus/internetexplorer/delete-managecookies#ie=ie-11  Firefox: https://support. mozilla.org/enUS/kb/cookiesinformation-websitesstore-on-your-computer  Chrome: https://support. google.com/chrome/answ er/95647?hl=en 4. lépés: Betölti a weboldalt, ahol az ismét felugró ablakban letiltja a cookiek használatát.
Az adatok összegyűjtésének módja és esetleges továbbítása: automatikus, de nem kötelező. 
Az adatkezelés célja: az Adatkezelők a marketingkommunikáció folyamatos optimalizációja, név nélküli és piaci elemzések céljából a Google Analyticset és a Facebookot is használja, ezért a felhasználási adatokhoz ezek a szolgáltatók is hozzáférnek. A Google tájékoztatása a cookie-k használatáról: https://google.com/ policies/technologie s/cookies. A Facebook tájékoztatása a cookie-k használatáról: https ://www.facebook.co m/policies/cookies/#.
Az adatkezelés időtartama: az adatkezelés időtartama elsősorban a látogató böngészőjén ek beállításától függ (lásd:: "A cookie-k használatával kapcsolatos tájékoztatás" ). Az adatok a Google-ben 24, a Facebookon 6 hónap után törlődnek, kivéve, ha újabb látogatást eszközöl a felhasználó, ekkor az időtartam újraindul.
Az adatkezelés jogalapja: önkéntes hozzájárulás

Adattípus: Referenciák feltüntetése és ajánlás kérésekor megismert és kezelt adatok
Kezelt személyes adatok köre: amit az érintett átad, például név, fénykép, weboldal címe.
Az adatok összegyűjtésének módja és esetleges továbbítása: érintett önkéntes adatszolgáltatása és hozzájárulása ezen adatok kezeléséhez, és képernyőkép készítése a képes referenciához.
Az adatkezelés célja: az Adatkezelő ügyfeleiktől származó visszajelzésekből válogatást közölnek a Honlapjukon, illetve marketing és értékesítési anyagaikban. Az adatok megadása nem kötelező az együttműködéshez, és bármikor kérhető a referenciaként adott adatok törlése.
Az adatkezelés időtartama: az érintett adatkezeléshez való hozzájárulásának visszavonásáig.
Az adatkezelés jogalapja: önkéntes hozzájárulás

Adattípus: Események, nyereményjátékok és egyéb promóciók, valamint hirdetések során megismert és kezelt adatok
Kezelt személyes adatok köre: az adott esemény, nyereményjáték, promóció vagy hirdetés során megadott adatok.
Az adatok összegyűjtésének módja és esetleges továbbítása: érintett önkéntes adatszolgáltatása és hozzájárulása ezen adatok kezeléséhez.
Az adatkezelés célja: az adott esemény, nyereményjáték vagy promóció népszerűsítése, a Honlap és/vagy a vállalkozás szolgáltatásának népszerűsítése.
Az adatkezelés időtartama: az érintett adatkezeléshez való hozzájárulásának visszavonásáig.
Az adatkezelés jogalapja: önkéntes hozzájárulás


Egyéb megismert és kezelt adatok
Amennyiben az Adatkezelők további adatkezelést kívánnak végezni, akkor előzetes tájékoztatást nyújtanak az adatkezelés lényeges körülményeiről (adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja, az adatkezelés célja, a kezelt adatok köre, az adatkezelés időtartama).

Záró rendelkezések
A webhely üzemeltetője fenntartja a jogot, hogy jelen Adatkezelési Tájékoztatót a Felhasználók értesítése mellett egyoldalúan módosítsa - erről természetesen minden esetben Felhasználót tájékoztatja. A módosítás hatályba lépését követően Felhasználó a szolgáltatás használatával ráutaló magatartással elfogadja a módosított Adatkezelési nyilatkozatban foglaltakat. Az Adatvédelmi szabályzat mindenkori aktuális változata a Weboldal megfelelő menüpontjában mindenkor elérhető és minden emailben linkkel könnyen elérhető.
Amennyiben nem ért egyet a fentiekkel, kérjük, ne használja a szolgáltatásokat és természetesen a weblapokat sem!

VONATKOZÓ JOGSZABÁLYI KÖRNYEZET • 1995. évi CXIX. tv. a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről • 2001. évi CVIII. tv. az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről • 2008. évi XLVIII. tv. a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól • 2011. évi CXII törvény az információs önrendelkezési jogról és az infoszabadságról • 2016/679/EU Rendelet (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK Rendelet hatályon kívül helyezéséről.